Anmäl installation av värmepump

LÄS MER

Installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme från mark, ytvatten eller grundvatten ska anmälas till kommunen. I Bjurholms kommun ska anmälan ske till Miljö- och byggnämnden.

Här gör du anmälan om installation av värmepump. Du kan läsa mer på Bjurholms kommuns webplats

Anmälan ska göras senast 6 veckor innan åtgärden beräknas starta.

För handläggning av din anmälan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan.

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. 

Om en del av anläggningen förläggs på annans mark eller närmare än 10 meter från grannens tomtgräns och hålet inte gradas (borras lutande) in mot den egna fastigheten så kräver miljö- och hälsoskyddsavdelningen ett skriftlig intyg/yttrande från den/de berörda grannarna. Blankett hämtar du till höger.

Skicka din anmälan samt bifogad situationsplan med borrhål och kollektor inritat till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och hälsoskydd, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Miljö- och hälsoskydd

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och Hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift