Ansök om eget omhändertagande (befrielse) av hushållsavfall

LÄS MER

Den här blanketten används för att ansöka om eget omhändertagande av hushållsavfall (befrielse från hämtning) enligt 35 § Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Bjurholms kommun. Ansökan får avse en tidsperiod på upp till fem år. Grundavgift ska betalas.

Miljö- och byggnämnden ser restriktivt på att bevilja eget omhändertagande av hushållsavfall. Du som sökande måste göra en utförlig redogörelse av din hantering av avfallet och vilka synnerliga skäl du hänvisar till. En förutsättning för eget omhändertagande anses föreligga endast om den mängd avfall som behöver forslas bort från fastigheten antas vara extremt liten och att det omhändertas på ett ur miljösynpunkt godtagbart sätt.

Till ansökan ska anmälan om kompostering göras. Det kan du göra på den här blanketten eller på särskild blankett; Anmälan om kompostering av hushållsavfall. Till anmälan ska bifogas beskrivning av kompostens konstruktion, material och volym samt en skiss eller foto av komposten. Om anmälan om kompostering skett tidigare kan ni bifoga en kopia av den tidigare anmälan alternativt de bilagor som då skickades in.

Observera att ändrade förhållanden genast ska anmälas till Miljö- och byggnämnden.

För handläggning av din ansökan tar vi ut en administrativ avgift enligt Miljöbalkstaxan.

Skicka din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Eget omhändertagande av hushållsavfall”

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och Hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift