Ansök om serveringstillstånd enstaka tillfälle för allmänheten och för slutet sällskap

LÄS MER

Den här blanketten används för att ansöka om tillstånd enligt 8 kap Alkohollagen 2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfällen för allmänheten eller för tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap.

För att det ska vara frågan om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Det är alltså inte frågan om ett slutet sällskap om t ex medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen. Exempel på underlag som kan användas för att bedöma fråga om slutet sällskap kan vara föreningsstadgar, uppgifter om styrelsens sammansättning, styrelse eller årsmötesprotokoll. verksamhetsberättelse och medlemsförteckning. Det ska finnas ett gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna.

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap skall inte annonseras till allmänhet. En tillställning som är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser kan inte vara ett slutet sällskap i alkohollagens mening.

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn

Avgiften betalas i samband med ansökan och är inte återbetalningsbar. Handläggning kommer inte påbörjas innan avgiften har inkommit. 

Din ansökan skickas på remiss

Vid en ansökan sänder vi en fråga om lämplighet till Polisen, Kronofogden och Skattemyndigheten. Förfrågan gäller personer som räknas ha betydande inflytande i verksamheten. Även räddningstjänsten ska uttala sig om lokalen och brandsäkerhet.​

Handläggningstid

Kommunen ska fatta beslut i ärendet inom två månader (tillfälligt tillstånd) och fyra veckor (slutet sällskap) från det att ansökan är komplett.

Skicka din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Serveringstillstånd”

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och Hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift