Ansök om färdtjänst eller riksfärdtjänst

LÄS MER

Vad är färdtjänst?
Färdtjänst är en transportform för den som på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken vilket innebär att resorna om möjligt samordnas så att flera personer reser tillsammans. Ensamåkning kan förekomma om detta av hälsoskäl är nödvändigt.

Färdtjänst får inte användas för resor som av någon annan anledning bekostas av det allmänna. Egenavgifter för färdtjänstresor beslutas av kommunfullmäktige.

 

Vem kan få färdtjänst?
Förutsättningarna för färdtjänst regleras i färdtjänstlagen (SFS 1997:736). Som komplement till lagen utfärdar kommunen riktlinjer och regler för färdtjänsten.

Färdtjänst är behovsprövad och medges den som har ett funktionshinder som inte endast är tillfälligt. Det är dock inte enbart en persons funktionshinder som avgör om rätt till färdtjänst föreligger, utan också vilka möjligheter han eller hon har att använda allmänna kommunikationer. Detta påverkas i sin tur av i vilken utsträckning den allmänna kollektivtrafiken är anpassad för funktionshindrade. Ett färdtjänsttillstånd kan förenas med individuella föreskrifter och villkor, t ex beviljas endast på vissa sträckor eller till och från busshållplats.

Färdtjänst kan inte erhållas enbart på grund av att allmänna kommunikationer saknas eller är dåligt utbyggda.

 

Ledsagare
En färdtjänstresenär kan vid behov få hjälp av föraren med att hämtas och lämnas på avtalad plats, komma in i och ut ur fordonet, spänna fast säkerhetsbältet samt med att bära normalt resgods till och från bilen. Om den som beviljas färdtjänst behöver hjälp för att klara av själva resan, kan tillstånd att ta med ledsagare/reshjälp utfärdas. Enbart behov av hjälp på resmålet berättigar inte till ledsagare vid färdtjänstresa.

 

Utredning och beslut
Ansökningar om färdtjänst utreds av en handläggare hos socialnämnden, som kommunfullmäktige bestämt skall fatta beslut i dessa ärenden. Nämnden begär att den sökande inkommer med medicinskt utlåtande (hämta blankett till höger) som delvis ligger till grund för beslutsunderlaget. Sökanden har alltid rätt att ta del av utredningen, inklusive det medicinska utlåtandet.

Skicka din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Socialtjänsten, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Färdtjänst/Riksfärdtjänst”

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift
  • Medicinskt utlåtande