Brandfarlig vara - Föreståndare

LÄS MER

Enligt SFS 1998: 1145 § 36 Tillståndsinnehavare skall utse en eller flera föreståndare för hantering av brandfarliga varor och underrätta räddningsnämnden (brandförsvaret) om utsedda föreståndare.

Föreståndaren skall vara lämplig för uppgiften och ha goda kunskaper om, och god erfarenhet av de brandfarliga varor som hanteras och om den verksamhet vari hanteringen ingår. Föreståndaren skall vara väl förtrogen med den tekniska utrustningen som används för hanteringen samt med förekommande säkerhetsutrustning exempelvis brandsläckningsutrustning.

Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt gällande föreskrifter och villkor. Tillståndsinnehavaren skall se till att föreståndaren får de befogenheter och resurser som behövs för att kunna fullgöra detta ansvar. En instruktion bör upprättas för föreståndaren.

Skicka din anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Räddningstjänsten, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Räddningstjänst”

Frågor om e-tjänsten

Bjurholms kommun
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift