Brandfarlig vara - Tillstånd

LÄS MER

Vid ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor skall även anmälan om föreståndare och ställföreträdande föreståndare göras. Se blankett Anmälan föreståndare och ställföreträdande föreståndare.

Tillståndsinnehavare skall utse en eller flera föreståndare för hanteringen av brandfarliga varor och underrätta räddningsnämnden (brandförsvaret) om utsedda föreståndare. Föreståndaren skall vara lämplig för uppgiften och ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de brandfarliga varor som hanteras och om den verksamhet vari hanteringen ingår. Föreståndaren skall vara väl förtrogen med den tekniska utrustning som används för hanteringen samt med förekommande säkerhetsutrustning, till exempel brandsläckningsutrustning.

Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt gällande föreskrifter och villkor. Tillståndsinnehavaren skall se till att föreståndaren får de befogenheter och resurser som behövs för att kunna fullgöra detta ansvar. En instruktion bör upprättas för föreståndaren.

Skicka din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Räddningstjänsten, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Räddningstjänst”

Frågor om e-tjänsten

Bjurholms kommun
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift