Ansök/anmäl om avloppsanläggning

LÄS MER

Det här formuläret används för att ansöka/anmäla enskild avloppsanläggning. Du måste ha tillstånd för att anordna en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. Innan du anordnar en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) måste du göra en ansökan/anmälan. Det gäller också om du ska ändra en befintlig avloppsanläggning.

En ansökan/anmälan ska skickas till miljö- och byggnämnden i god tid innan anläggningsarbetet är planerat. Minst sex veckor innan planerad åtgärd. Du får inte påbörja anläggandet förrän du fått tillstånd eller bekräftelse på din ansökan/anmälan. 

Observera att om ansökan/anmälan är ofullständigt ifylld eller saknar bilagor krävs en komplettering. Handläggning påbörjas när ansökan/anmälan är komplett. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kan ge råd och anvisningar. Här kan du läsa om vilka handlingar som ska bifogas ansökan/anmälan.

När din anläggning är färdig sänder du intyg på utfört arbete till Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

För handläggning av din anmälan/ansökan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan.

Skicka din ansökan/anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och hälsoskydd, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Avloppsanläggning”

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och Hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift