Anmäl lokaler med verksamhet skola och förskola

LÄS MER

Den här blanketten används för att anmäla skolverksamhet enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Skolverksamhet är förskola, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Anmälan ska göras senast 6 veckor innan verksamheten beräknas starta. För handläggning av din anmälan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan. Om ytterligare handläggning krävs, kan vi debitera en timavgift för detta.

Skicka din anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Hälsoskydd”

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och Hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift