Anmäl hygienisk verksamhet/bassängbad

LÄS MER

Den här blanketten används för att anmäla hygienisk verksamhet eller bassängbad enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Hygieniska verksamheter där det finns risk för blodsmitta är anmälningspliktiga. Blodsmitta vid hygienisk behandling kan uppstå till exempel när du använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Exempel på sådana hygieniska verksamheter är fotvård, akupunktur, tatuering och piercing. Du ska även anmäla att du tar över en verksamhet. 

Bassängbad som allmänheten får använda eller som används av många människor är anmälningspliktig. Som bassängbad räknas anläggningar som exempelvis bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, badtunnor eller kar.

Anmälan ska göras senast 6 veckor innan verksamheten beräknas starta. För handläggning av din anmälan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan. Om ytterligare handläggning krävs, kan vi debitera en timavgift för detta.

Skicka din anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Hälsoskydd”

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och Hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift