Anmäl upphörande av serveringstillstånd

LÄS MER

Det här formuläret används för att anmäla upphörande av serveringstillstånd enligt 8 kap 8 3 § Alkohollagen (1994:1738). Den som beviljas serveringstillstånd skall hos tillståndsmyndigheten anmäla när han avser att påbörja verksamheten. Anmälan skall göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan skall också göras i de fall verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Även betydande förändringar av ägarförhållanden skall anmälas. Anmälan i denna paragraf skall göras i förväg. Om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses skall anmälan istället göras utan dröjsmål.

Skicka din anmälan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Miljö- och byggnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Serveringstillstånd”

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och Hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift