Anmäl kompostering av hushållsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du kompostering av hushållsavfall enligt 45 § Avfallsförordning (2011:927) samt 27 § Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Bjurholms kommun.

Den som har en kompost kan själv ta hand om komposterbart matavfall. Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker. Dispens för att kompostera på fastigheten medges tillsvidare.

  • Kompostbehållaren ska vara konstruerad så att råttor och fåglar förhindras att komma in i komposten, det vill säga springor och maskor för lufttillförsel får inte vara större än 5 mm. Behållaren ska ha ett lock.
  • Komposten ska skötas så att olägenheter inte uppstår, exempelvis luktproblem eller problem med flugor.
  • Kompostbehållaren ska placeras på tomten så att inga olägenheter uppstår för grannar.
  • Kompostbehållaren ska ha tillräcklig volym, minst 100 liter.
  • Inom tätorten ska komposten vara isolerad så att den inte fryser vintertid.

Till anmälan ska bifogas en beskrivning av kompostens konstruktion, material och volym, samt en skiss eller foto av komposten.

Kompostering ska ske på fastigheten, man kan inte ha komposten på en annan fastighet, t ex dela med grannen. Flera hushåll på samma fastighet kan dock  dela kompost.

Observera att ändrade förhållanden genast ska anmälas till miljö- och byggnämnden.

För handläggning av din ansökan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan.

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa