Anmäl till socialtjänsten om oro för barn och ungdom som far illa

LÄS MER

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden.

Finns oro för flera syskon i samma familj bör en anmälan göras för varje barn/ungdom.

Vårdnadshavare bör informeras om att en anmälan görs utom i de fall där misstanke om sexuella övergrepp och /eller våld i hemmet finns. 

Om du är osäker om du bör göra en orosanmälan kan du först ringa till Socialtjänsten och rådfråga. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym vid anmälan. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte uppger uppger namn, e-post, telefonnummer eller andra uppgifter som kan avslöja din identitet. Då startar du e-tjänsten utan att logga in med e-legitimation. Det är naturligtvis bäst om du som anmälare vågar och vill uppträda med namn men det kan också finnas situationer där det är förståeligt att du inte vill uppge vem du är.

Anmälningsplikt
Enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen har följande myndigheter och yrkesverksamma skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

  1. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom
  2. Andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, kriminalvården, polismyndigheten och säkerhetspolisen
  3. Anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2
  4. De som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga, eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna Socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.

Som anmälningsskyldig behöver du inte logga in men uppge de obligatoriska uppgifterna i anmälan.

Vad händer efter anmälan?
Inom 14 dagar ska socialtjänsten ta beslut om en utredning ska inledas eller inte. Om anmälan innehåller misstankar om att ett barn utsatt för våld eller övergrepp inleds alltid en utredning. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om detta beslut. Om en utredning inleds kommer socialtjänsten hämta in mer information om hur barnet har det och sedan göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten. Om det finns misstanke om att barnet har blivit utsatt för ett brott kan socialtjänsten göra en polisanmälan. Om det tillkommer nya omständigheter som ökar din oro bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Frågor om e-tjänsten

Socialtjänsten, tfn tid mån, ons-fre kl 08.00-09.30, tis kl 13.00-15.00
kommunen@bjurholm.se
0932-140 86

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Som privatperson kan du välja att vara anonym.
  • Återkoppling i ärendet kan bara ges till anmälningsskyldiga.

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan vi förifylla frågor med uppgifter som hämtas från andra system t.ex. Skatteverket.

Observera! Om du vill vara anonym ska du inte logga in. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa