Lämna grannyttrande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du fått ett brev från Bjurholms kommun, Plan och bygg där du uppmanas att lämna yttrande över förslag till bebyggelse på grannens fastighet så kan du göra det via den här e-tjänsten. Då behöver du inte skicka brevet i retur till oss. 

Vid handläggningen av en ansökan om lov och förhandsbesked ska miljö- och byggnämnden i vissa fall underrätta kända sakägare och organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig.

Miljö- och byggnämnden är i vissa fall skyldig att  informera grannar och andra berörda och ge dem en möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Deras yttranden utgör en del av det underlag som ligger till grund för miljö- och byggnämndens beslut. Miljö- och byggnämnden ska nämligen göra en avvägning mellan de olika enskilda intressena.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Diarie/ärendenummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa