Ansök om lokalbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lokalbidrag

Ansök senast den 31 juli för att bidrag ska kunna utbetalas

Lokalbidrag kan utbetalas till föreningar med egna verksamhetslokaler eller till de som långtidshyr lokaler (gäller ej bostadsutrymme).

Efter prövning kan bidrag utgå med maximalt 40 % av redovisade kostnader, dock högst 6 000 kr.

 • Bidrag beviljas dock utifrån fastställd budgetram och prioritering sker utifrån fastställda riktlinjer. 
 • Bidraget ska täcka en del av föreningens driftskostnader som t.ex. hyra, uppvärmning, försäkring, räntor, vatten och renhållning.
 • Bidrag kan endast utgå för en lokal per förening.
 • Delar föreningar lokaler eller om det finns flera föreningar i området sker en prioritering av utbetalning av bidrag utifrån fastställda riktlinjer.
 • Bidrag ansöks för föreningens kostnader gällande föregående verksamhetsår.

Obligatoriska bilagor att bifoga ansökan:

 • underlag som styrker din rätt att företräda föreningen, t.ex. en signerad fullmakt av styrelsen, ett signerat protokoll eller liknande
 • underlag som styrker driftskostnader (t.ex. fakturor) och eventuella hyresavier
 • senaste verksamhetsberättelse (inkl. information om styrelsens och medlemmars sammansättning: antal kvinnor/män/övrigt)
 • senaste resultat- och balansräkning
 • senaste revisionsberättelse
 • senaste årsmötesprotokoll

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa