Ansök om insats enligt socialtjänstlagen, äldreomsorg (SoL)

LÄS MER

Bjurholms kommun ansvarar för  insatser för äldre enligt bl a socialtjänstlagen. Bjurholms kommuns ambition är att människor ska kunna bo och leva i sin invanda miljö så länge det är möjligt. När behov av hjälp finns, kan ansökan göras för att få stöd i hemmet genom olika service- och omsorgsinsatser. Särskilt boende finns att ansöka om när behovet av hjälp ökar och insatserna i det egna hemmet inte räcker till. Förutom dessa insatser så kan behov av annan hjälp bli aktuell, så som färdtjänst anhörigstöd, dagverksamhet, korttidsboende och trygghetslarm. Nedan finner du kort information om de insatser du kan ansöka om.

Hemtjänst

Hemtjänsten kan hjälpa dig så att du kan bo kvar hemma och känna dig trygg i vardagen. Hjälpen kan innebära allt från enklare sysslor till mer omfattande omsorg såsom städ, personlig hygien och omvårdnad, matdistribution, tillsyn eller social samvaro.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du larma om hjälp när som helst på dygnet. När du larmar kommer hemtjänsten att ta kontakt eller besöka dig. Du kan få ett trygghetslarm om du t ex är orolig för att falla eller känner dig otrygg av någon annan anledning.

Korttidsboende

Korttidsboende innebär att du bor på ett äldreboende under en kortare period. Det kan antingen vara vid ett enstaka tillfälle eller regelbundet återkommande.

Särskilt boende

I ett särskilt boende har du service och omvårdnad dygnet runt. Här har du ett eget rum samt tillgång till gemensamma utrymmen för de boende. För att ha rätt till särskilt boende ska du ha svårigheter som gör att du inte längre kan bo hemma.

Avlösning i hemmet

När du vårdas av en anhörig kan du ansöka om avlösning i hemmet, vilket innebär att en person kommer hem till dig och tillfälligt tar över omsorgen från anhörigvårdaren. Syftet är att avlasta anhörigvårdaren.

Anhörigbidrag

Om du är berättigad till biståndsinsatser, exempelvis hemtjänst, men väljer att hellre vårdas av en anhörig kan du i vissa fall ha rätt till anhörigbidrag. Anhörigbidraget är en ekonomisk ersättning till den som vårdas. Omfattningen av ditt omsorgsbehov avgör nivån på arvodet.

Behöver du mer information vänd dig till kommunen på tfn 0932-140 86, mån, ons-fre kl 08.00-09.30, tis kl 13.00-15.00.

Du kan läsa mer om äldreomsorg på kommunens hemsida

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativt posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Socialtjänsten, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Insats enligt SoL”

Frågor om e-tjänsten

Socialtjänsten, tfn tid mån, ons-fre kl 08.00-09.30, tis kl 13.00-15.00
kommunen@bjurholm.se
0932-140 86
www.bjurholm.se/omsorg-och-hjalp/aldre-aldreomsorg/sarskilda-boendeformer

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift