Anmäl installation av cistern

LÄS MER

Installation av cistern

Om du ska installera en cistern med en volym större än 1m3 för förvaring av brandfarlig vätska eller spillolja krävs en anmälan till kommunen enligt NFS 2017:5. Inom ett vattenskyddsområde krävs anmälan för cisterner som rymmer 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja.

Anmälan ska vara kommunen tillhanda senast 4 veckor innan installation. 

Kom ihåg att tillsammans med anmälan bifoga

  • Skalenlig karta/situationsplan som visar placering av cistern, närliggande dricksvattenbrunnar, vattendrag/diken samt dagvattenbrunnar. (”Närliggande” bör anses omfatta en radie ca cirka 100m från cistern/brandfarlig vätska).
  • Rapport från tillverkningskontrollen, alternativt annan likvärdig information.

För handläggning av din ansökan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift