Lämna redovisning för partistöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lämna redovisning för partistöd

Redovisningen skickas in senast den 30 juni närmast följande år

Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska partiers ställning i den kommunala demokratin.

Ur Regler för kommunalt partistöd i Bjurholms Kommun

4 § Redovisning och granskning

Mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och inlämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni närmast följande år.

5 § Beslut om utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige i december månad året dessförinnan.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte lämnats i enlighet med 4 § ovan utbetalas inget stöd för nästkommande år.

----------------------------------------------------------

Behörig firmatecknare loggar in i e-tjänsten med e-legitimation och redovisar aktuella siffror. När redovisningen är korrekt ifylld signeras den av behörig firmatecknare för att därefter digitalt skickas vidare till den av partiet utsedda granskaren. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation och skickar in den till  Bjurholms kommun.

Frågor om e-tjänsten

Ekonomichef
ekonomi@bjurholm.se
0932-140 04

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa