Anmäl oljeavskiljare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl oljeavskiljare

En oljeavskiljare är en reningsanläggning som används för att förhindra läckage av olja till avlopp och omgivande vattendrag.

Verksamheter där det finns risk för utsläpp till spill- eller dagvattennät ska installera oljeavskiljare. Exempel på verksamheter som normalt behöver ha oljeavskiljare installerad är verkstäder, drivmedelsstationer och garage med golvavlopp.

Gentemot huvudmannen, kommunstyrelsen, Bjurholms kommun, är fastighetsägaren ansvarig för utsläpp från fastigheten till spillvatten- respektive dagvattennätet.

Du kan läsa mer på Bjurholms kommuns webbplats.  För handläggning av din anmälan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan.

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa