Anmäl om återvinning av avfall för anläggningsändamål

LÄS MER

Anmäl om återvinning av avfall för anläggningsändamål

Om du vill använda avfall för anläggningsändamål ska det anmälas till kommunen. I Bjurholms kommun ska anmälan ske till miljö- och byggnämnden.

Vad krävs för att få använda avfall för anläggningsändamål?

  • Åtgärden har ett tydligt syfte som kan motiveras. Finns det inte något syfte handlar det istället om kvittblivning av avfall, dvs deponering.
  • Åtgärden måste vara motiverad i tid och rum.
  • Återanvändningen får inte öka föroreningsbelastningen på platsen.

Följande ska bifogas anmälan:

Skalenlig karta/situationsplan där följande framgår:

  • Anläggningens placering
  • Transportvägar
  • Vattentäkter och vattendrag 
  • Grannfastigheter/närboende

Eventuella analysresultat från provtagning av avfallet

Anmälan ska göras senast 6 veckor innan åtgärden beräknas starta. För handläggning av din anmälan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan.

Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 29 kap  35 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Verksamhetskod 90.141 

Du kan läsa mer på Bjurholms kommuns webbplats, se länk nedan.  

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa