Anmäl intresse för att erbjuda ferieuppdragsplats till ungdomar - enskilda arbetsgivare/föreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Erbjud ferieuppdragsplatser för ungdomar

Genom att erbjuda ferieuppdrag gör du en viktig insats som bidrar till att till kommunens unga får viktig arbetslivserfarenhet. Ungdomarna är inte automatiskt berättigade till en ferieuppdragsplats via Bjurholms kommun men erbjuds möjligheten att söka. Bjurholms kommunen erbjuder ferieuppdrag inom fastställda ekonomiska ramar samt utifrån tillgång på platser. Här nedan finner du och en sammanfattning av gällande riktlinjer. Du kan också ta del av information via Info till enskilda företag sommaren 2022. För att läsa riktlinjerna i sin helhet, se ”Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom”.

Hur många ferieplatser kommunen kan erbjuda per sommar beror på  ekonomiska ramar och tillgången på platser. 

Senast söndag den 8 maj 2022 ska enskilda arbetsgivare/föreningar inkommit med en intresseanmälan för att en ferieplats ska kunna tilldelas.

Vilka får ferieuppdrag?

Ungdomen ska vara skriven i Bjurholms kommun, vara 15 år eller fylla 15 år under det år som ferieuppdrag söks. Ungdomen ska inte ha avslutat sin 3-åriga gymnasieutbildning. Ungdomar som avslutat årskurs 9 aktuellt år erbjuds ferieplats i första hand. Vårdnadshavare måste godkänna uppdraget om ungdomen inte är myndig (under 18 år).

Intresseanmälan

I intresseanmälan ska det tydligt framgå vilka perioder och hur många perioder arbetsgivaren/föreningen vill teckna avtal med en ungdom. Det ska framkomma om det finns några särskilda kriterier som ska vara uppfyllda för att ett avtal ska vara aktuellt. I anmälan ska det även beskrivas om det finns särskilda förutsättningar/behov för uppdragens utförande.

Perioder

Ferietiden är uppdelad i fyra två-veckorsperioder med 10 arbetsdagar i varje period. Första perioden startar vecka 25.

Lagstiftning

Arbetsgivaren skall följa gällande lagstiftning för arbetstid och arbetsmiljö samt i förekommande fall föreskrifter för minderåriga – d.v.s. om den anställde ej fyllt 18 år.

Ersättning

Kommunen ersätter enskilda arbetsgivare/föreningar enligt fastställda riktlinjer.

Kommunens ersättning till ungdomar med kommunal placering baserar sig på den ålder ungdomen fyller under aktuellt år, för 2022 är den ersättningen;   
15 år                         50 kr/h
16 år                        55 kr/h
17 år och uppåt  60 kr/h

Ferieuppdrag inom Handeln

När det gäller företag inom Handels område så måste arbetsgivaren ersätta ungdomen enligt Handels kollektivavtal. Lönen får inte vara lägre än vad Handels avtal föreskriver.

Detta är ett förtydligande från Handelsanställdas förbund till kommunen i syfte att förekomma eventuella felaktigheter och kollektivavtalsbrott inför sommarens ferieuppdrag.

Obs ! Den ersättning som den enskilda arbetsgivaren sedan återsöker av kommunen utbetalas  enligt kommunens fastställda riktlinjer d v s enligt ovanstående ersättningsnivåer.

Ungdomarna ersätts även för den tid som den obligatoriska informations/introduktionsträffen tar.  Under denna träff informeras ungdomarna bland annat om arbetstidslagen, arbetsmiljölagen och aktuell ersättning. Verksamhetsspecifik information ansvarar respektive arbetsgivare/förening över att lämna. Tiden för den obligatoriska träffen redovisar ungdomarna på sin individuella tidrapport hos respektive arbetsgivare/föreningar, utbetalas av densamma samt återsöks i samband med avslutad ferieuppdragsperiod enligt ovan.

Tider

Ungdomarna erbjuds 6 timmar/dag under två veckor, vid frånvaro på grund av sjukdom eller annan orsak kan inte tiden förflyttas mellan kvarvarande dagar under perioden och ”arbetas in”, detta gäller även tid som infaller på helgdag under perioden (midsommarafton).

Fördelning av platser

Platser fördelas utifrån antal tillgängliga ferieuppdragsplatser. Kommunens egna platser ska till stor del vara tillsatta innan enskilda arbetsgivare/föreningar tilldelas ungdomar samt beviljas bidrag, enligt beslutade riktlinjer. 

I fördelning av tillgängliga uppdrag försöker kommunen i största möjliga mån uppfylla angivna önskemål. När inte arbetsgivarens önskemål kan matcha ungdomarnas vare sig när det gäller period eller uppdrag tas i första hand hänsyn till de uppdragsområden som angivits de veckor ungdomen är tillgänglig. Tillgången av platser kan dock medföra att ungdomen erbjuds en plats som inte motsvarar det verksamhetsområde de initialt önskat.  

Besked

I slutet av maj/början av juni börjar kommunen skicka ut besked till alla ungdomar som får ett ferieuppdrag under sommaren. För alla erbjudanden om ferieuppdrag gäller att ungdomen ska tacka ja eller nej till platsen inom fastställt datum. När ungdomarna lämnat besked och den slutliga sammanställningen är fastställd skickas besked till alla berörda enskilda arbetsgivare/föreningar.

Frågor om e-tjänsten

Christer Johansson
christer.johansson@bjurholm.se
070-216 85 90

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa