Ansök om insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LÄS MER

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en så kallad rättighetslag. Den innehåller 10 särskilda insatser. Den enskilde ska genom de särskilda insatserna tillförsäkras ”goda levnadsvillkor”. Lagen syftar till att främja människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. Grundläggande principer är respekt för den enskildes rätt till självbestämmande, inflytande, integritet och delaktighet samt helhetssyn, kontinuitet och tillgänglighet.

Att LSS är en rättighetslag innebär att de personer som omfattas av lagen har rätt till insatser om de har behov av det. De som omfattas av lagen är följande grupper, så kallade personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Behöver du mer information vänd dig till kommunen på tfn 0932-140 86, mån, ons-fre kl 08.00-09.30, tis kl 13.00-15.00.

Du kan läsa mer på kommunens hemsida

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativt posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka din ansökan till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Socialtjänsten, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Insats enligt LSS”

Frågor om e-tjänsten

Socialtjänsten, tfn tid mån, ons-fre kl 08.00-09.30, tis kl 13.00-15.00
kommunen@bjurholm.se
0932-140 86
www.bjurholm.se/omsorg-och-hjalp/funktionsnedsattning/lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade-lss

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift